Rabu, 01 Desember 2010

Kelas XI Sem 1: Nyarita dina Rapat


 •  Rapat termasuk dalam kegiatan berbicara dialog.
 • Bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi / formal yang digunakan sehari-hari
 • Isi pembicaraan dalam rapat adalah sesuatu yang dianggap penting untuk memperoleh kesepakatan bersama dari permasalah yang ada.
 • Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun rapat adalah
a.        Tatahar sememeh rapat /persiapan sebelum rapat
 •  saha wae nu rek diondang / siapa saja yang diundang
 •  iraha waktuna /kapan dilaksanakan
 • dimana tempatna / dimana tempatnya
 • naon nu rek dirapatkeun /apa yang hendak dirapatkan

b.       Prak-prakan ngalaksanakeun rapat / saat rapat dilaksanakan
 •  Ngucapkeun salam / Pimpinan rapat ngucapkeun salam
 •  Ngahaturkeun nuhun ka nu hadir / mengucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir
 •  Nepikeun maksud rapat / menyampaikan maksud rapat
 •  Medar eusi rapat /membahas isi rapat
 •  Narima jeung ngajawab patalekan / menerima dan menjawab pertanyaan
 •  Narima saran jeung asupan / menerima saran dan masukan
 •  Narima jeung ngahargaan pamanggih / komentar pamilon kalawan wijaksana, tegas jeung ngagunakeun cara jeung basa nu sopan / menerima dan menghargai pendapat atau komentar dari peserta rapat dengan bijaksana, tegas dengan bahasa dan cara yang sopan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar